English

ประกาศ

รายชื่อผู้ได้รับสิทธิเป็นผู้รับสัญญาแบ่งปันผลผลิต (Update) รายชื่อผู้ยื่นคำขอสิทธิ และข้อเสนอด้านเทคนิคและผลประโยชน์ตอบแทนรัฐ รายชื่อผู้มีสิทธิยื่นคำขอสิทธิ และข้อเสนอด้านเทคนิคและผลประโยชน์ตอบแทนรัฐ รายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้น รายชื่อผู้ยื่นพิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้น        รายชื่อผู้ยื่นเอกสารแสดงคุณสมบัติเบื้องต้น        รายชื่อผู้ยื่นแสดงความจำนงในการเข้าร่วมพิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้น ประกาศเชิญชวน        เอกสารแนบที่ 1 แผนที่แสดงพื้นที่ที่เปิดให้ยื่นขอสิทธิ        เอกสารแนบที่ 2 ข้อแนะนำสำหรับผู้ประมูล        เอกสารแนบที่ 3 เอกสารเชิญชวนให้ยื่นข้อเสนอ        เอกสารแนบที่ 4 สรุปข้อสนเทศ เอกสารประกอบการยื่นประมูล        แบบฟอร์มแสดงความจำนงในการเข้าร่วมพิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้น        เอกสารแสดงความจำนงในการเข้าถึงข้อมูล        สัญญาการรักษาความลับและการใช้ประโยชน์ข้อมูล        คำขอสิทธิเป็นผู้รับสัญญาแบ่งปันผลผลิตปิโตรเลียม กฎกระทรวง


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
PetroleumBidding@dmf.go.th

สรุปข้อสนเทศ

ข้อมูลประกอบการศึกษาเพื่อยื่นประมูลขอรับสิทธิสำรวจและผลิตปิโตรเลียมแปลงสำรวจในทะเลอ่าวไทยหมายเลข G1/61 และ G2/61 ประกอบด้วยหัวข้อดังนี้

ข้อสงวนสิทธิและข้อจำกัดความรับผิด (Disclaimer)
บทนำ
ภาพรวมของการประกอบกิจการสำรวจและผลิตปิโตรเลียมในประเทศไทย
บริษัทผู้รับสัมปทานปัจจุบัน
ข้อมูลธรณีวิทยาในอ่าวไทย
ปริมาณสำรองปิโตรเลียม
การผลิตปิโตรเลียม
การลงทุนสำรวจและผลิตปิโตรเลียม
สรุปข้อมูลกลุ่มแหล่งก๊าซธรรมชาติเอราวัณ
สรุปข้อมูลกลุ่มแหล่งก๊าซธรรมชาติบงกช
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
สัญญาแบ่งปันผลผลิต (PSC)