English

ประกาศ

รายชื่อผู้ได้รับสิทธิเป็นผู้รับสัญญาแบ่งปันผลผลิต (Update) รายชื่อผู้ยื่นคำขอสิทธิ และข้อเสนอด้านเทคนิคและผลประโยชน์ตอบแทนรัฐ รายชื่อผู้มีสิทธิยื่นคำขอสิทธิ และข้อเสนอด้านเทคนิคและผลประโยชน์ตอบแทนรัฐ รายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้น รายชื่อผู้ยื่นพิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้น        รายชื่อผู้ยื่นเอกสารแสดงคุณสมบัติเบื้องต้น        รายชื่อผู้ยื่นแสดงความจำนงในการเข้าร่วมพิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้น ประกาศเชิญชวน        เอกสารแนบที่ 1 แผนที่แสดงพื้นที่ที่เปิดให้ยื่นขอสิทธิ        เอกสารแนบที่ 2 ข้อแนะนำสำหรับผู้ประมูล        เอกสารแนบที่ 3 เอกสารเชิญชวนให้ยื่นข้อเสนอ        เอกสารแนบที่ 4 สรุปข้อสนเทศ เอกสารประกอบการยื่นประมูล        แบบฟอร์มแสดงความจำนงในการเข้าร่วมพิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้น        เอกสารแสดงความจำนงในการเข้าถึงข้อมูล        สัญญาการรักษาความลับและการใช้ประโยชน์ข้อมูล        คำขอสิทธิเป็นผู้รับสัญญาแบ่งปันผลผลิตปิโตรเลียม กฎกระทรวง


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
PetroleumBidding@dmf.go.th

ประกาศกระทรวงพลังงาน
เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการยื่นคำขอ การพิจารณา และการได้รับสิทธิ เป็นผู้รับสัญญาแบ่งปันผลผลิต สำหรับแปลงสำรวจในทะเลอ่าวไทยหมายเลข G๒/๖๑
_____________________
โดยที่ได้มีประกาศกระทรวงพลังงานกำหนดให้ดำเนินการสำรวจและผลิตปิโตรเลียมสำหรับแปลงสำรวจในทะเลอ่าวไทยหมายเลข G๒/๖๑ ในรูปแบบสัญญาแบ่งปันผลผลิต และเพื่อให้สามารถรักษาระดับการผลิตปิโตรเลียมให้ต่อเนื่อง ซึ่งจะเป็นการเสริมสร้างเสถียรภาพและความมั่นคงด้านพลังงาน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานโดยคำแนะนำของคณะกรรมการปิโตรเลียม จึงเห็นควรเปิดให้มีการยื่นขอสิทธิสำรวจและผลิตปิโตรเลียมในแปลงสำรวจในทะเลอ่าวไทยดังกล่าว
อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๖ วรรคหนึ่ง แห่งกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอและการได้รับสิทธิเป็นผู้รับสัญญาแบ่งปันผลผลิต พ.ศ. ๒๕๖๑ ซึ่งออกตามความในมาตรา ๕๓/๑
วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติปิโตรเลียม พ.ศ. ๒๕๑๔ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติปิโตรเลียม
(ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๐ รัฐมนตรีว่ากระทรวงพลังงานจึงออกประกาศเชิญชวนบริษัทผู้สนใจให้เข้าร่วมยื่นคำขอเพื่อเป็นผู้รับสัญญาแบ่งปันผลผลิตในแปลงสำรวจในทะเลอ่าวไทยหมายเลข G๒/๖๑ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ แปลงสำรวจในทะเลอ่าวไทยหมายเลข G๒/๖๑ ที่กำหนดให้ดำเนินงานสำรวจและผลิตปิโตรเลียมในรูปแบบสัญญาแบ่งปันผลผลิต มีรายละเอียดของเขตพื้นที่แปลงสำรวจ ตามแผนที่
ป.๙๕/๒๕๖๑ ตามเอกสารแนบที่ ๑ ท้ายประกาศนี้
ข้อ ๒ ผู้ใดจะขอสิทธิสำรวจและผลิตปิโตรเลียมในแปลงสำรวจตามข้อ ๑ ต้องปฏิบัติตามข้อกำหนด หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการยื่นคำขอ การพิจารณา และการได้รับสิทธิเป็นผู้รับสัญญาแบ่งปันผลผลิตในแปลงสำรวจในทะเลอ่าวไทยหมายเลข G๒/๖๑ ดังเอกสารข้อแนะนำสำหรับผู้ประมูล (Instructions to Bidders) และเอกสารเชิญชวนให้ยื่นข้อเสนอ (Invitation for Proposal) ตามเอกสารแนบที่ ๒ และเอกสารแนบที่ ๓ ท้ายประกาศนี้
ทั้งนี้ บริษัทผู้สนใจสามารถศึกษาข้อมูลแปลงสำรวจในทะเลอ่าวไทยหมายเลข G๒/๖๑ ได้จากเอกสารสรุปข้อสนเทศ (Information Memorandum) ตามเอกสารแนบที่ ๔ ท้ายประกาศนี้ และสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมจากกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ ศูนย์เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ อาคารบี ชั้น ๒๑ ถนนวิภาวดีรังสิต เขตจตุจักร กรุงเทพฯ ๑๐๙๐๐ ได้ในวันและเวลาราชการ หรือเข้าดูข้อมูลได้ที่ www.dmf.go.th/bidding2018 หรือทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ที่ PetroleumBidding@dmf.go.th
ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑
ศิริ จิระพงษ์พันธ์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน